SYSTRANet Close

SYSTRANet là dịch vụ biên dịch trực tuyến tốt nhất được cung cấp miễn phí trên Web. SYSTRANet được mang đến cho bạn bởi nhà cung cấp phần mềm biên dịch ngôn ngữ hàng đầu SYSTRAN. Nó cho phép bạn truy cập thông tin tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn trong thời gian thực.

 • Biên dịch đoạn văn bản ngắn với tối đa 1.000 từ.
 • Biên dịch các trang trên Web và biên dịch các trang web.
 • Tìm kiếm bản dịch từ và biểu thức trong từ điển chuyên ngành của Larousse và SYSTRAN.
 • Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn.
 • Biên dịch tài liệu Microsoft Office.

Tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí của bạn bây giờ để truy cập tất cả các tính năng hoặc bắt đầu sử dụng SYSTRANet bây giờ!

How to create a free SYSTRAN account

Click on the "Sign In" link at the top of the page to create your free SYSTRAN account.

Sign In is easy!

Choose a Username, complete the form and enter a valid email address.

Accept the terms of the service.

You will receive an email with an activation link.

Click on this link to activate your account.

Congratulations! Your SYSTRAN account has been activated and you now have a free subscription to SYSTRANet!

Start using SYSTRANet advanced features as soon as your account is activated.

 • Display additional alternative meanings
 • Access translation meanings in the SYSTRAN and Larousse dictionaries
 • Translate text of up to 3,000 words
 • Translations delivered to your inbox
 • Translate files while preserving the original file layout
 • Translate and understand RSS directly from your favorite reader
 • Create a personal dictionary to include your terminology and improve translation quality