SYSTRANet Close

SYSTRANet là dịch vụ biên dịch trực tuyến tốt nhất được cung cấp miễn phí trên Web. SYSTRANet được mang đến cho bạn bởi nhà cung cấp phần mềm biên dịch ngôn ngữ hàng đầu SYSTRAN. Nó cho phép bạn truy cập thông tin tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn trong thời gian thực.

  • Biên dịch đoạn văn bản ngắn với tối đa 1.000 từ.
  • Biên dịch các trang trên Web và biên dịch các trang web.
  • Tìm kiếm bản dịch từ và biểu thức trong từ điển chuyên ngành của Larousse và SYSTRAN.
  • Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Biên dịch tài liệu Microsoft Office.

Tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí của bạn bây giờ để truy cập tất cả các tính năng hoặc bắt đầu sử dụng SYSTRANet bây giờ!

Dans quelles langues traduire avec SYSTRANet ?

SYSTRANet traduit depuis et vers plus de 13 langues.

Voici les directions de traductions correspondantes aux choix des différentes paires de langue disponibles :

TraductionLangue SourceLangue Cible
Traduction français anglaisFrançaisAnglais
Traduction anglais-françaisAnglaisFrançais
Traduction anglais-allemandAnglaisAllemand
Traduction allemand-anglaisAllemandAnglais
Traduction anglais-arabeAnglaisArabe
Traduction arabe-anglaisArabeAnglais
Traduction anglais-chinoisAnglaisChinois
Traduction chinois-anglaisChinoisAnglais
Traduction anglais-coréenAnglaisCoréen
Traduction coréen-anglaisCoréenAnglais
Traduction anglais-espagnolAnglaisEspagnol
Traduction espagnol-anglaisEspagnolAnglais
Traduction anglais-grecAnglaisGrec
Traduction grec-anglaisGrecAnglais
Traduction anglais-italienAnglaisItalien
Traduction italien-anglaisItalienAnglais
Traduction anglais-japonaisAnglaisJaponais
Traduction japonais-anglaisJaponaisAnglais
Traduction anglais-néerlandaisAnglaisNéerlandais
Traduction néerlandais-anglaisNéerlandaisAnglais
Traduction anglais-polonaisAnglaisPolonais
Traduction polonais-anglaisPolonaisAnglais
Traduction anglais-portugaisAnglaisPortugais
Traduction portugais-anglaisPortugaisAnglais
Traduction anglais-russeAnglaisRusse
Traduction russe-anglaisRusseAnglais
Traduction anglais-suédoisAnglaisSuédois
Traduction suédois-anglaisSuédoisAnglais
Traduction français-allemandFrançaisAllemand
Traduction allemand-françaisAllemandFrançais
Traduction français-espagnolFrançaisEspagnol
Traduction espagnol-françaisEspagnolFrançais
Traduction français-grecFrançaisGrec
Traduction grec-françaisGrecFrançais
Traduction français-italienFrançaisItalien
Traduction italien-françaisItalienFrançais
Traduction français-néerlandaisFrançaisNéerlandais
Traduction néerlandais-françaisNéerlandaisFrançais
Traduction français-portugaisFrançaisPortugais
Traduction portugais-françaisPortugaisFrançais
Traduction italien-allemandItalienAllemand
Traduction allemand-italienAllemandItalien
Traduction italien-portugaisItalienPortugais
Traduction portugais-italienPortugaisItalien
Traduction portugais-allemandPortugaisAllemand
Traduction allemand-portugaisAllemandPortugais
Traduction espagnol-allemandEspagnolAllemand
Traduction allemand-espagnolAllemandEspagnol
Traduction espagnol-italienEspagnolItalien
Traduction italien-espagnolItalienEspagnol
Traduction espagnol-portugaisEspagnolPortugais
Traduction portugais-espagnolPortugaisEspagnol

SYSTRAN développe et commercialise des logiciels de traduction adaptés à vos besoins

  • Particulier, vous recherchez un logiciel de traduction pour traduire des documents Microsoft Office ? Cliquez ici.
  • Professionnel, vous recherchez une solution performante pour l'entreprise ? Cliquez ici.
  • Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez-nous et nous vous conseillons pour vous apporter la solution adaptée à vos besoins.