SYSTRANet Close

SYSTRANet là dịch vụ biên dịch trực tuyến tốt nhất được cung cấp miễn phí trên Web. SYSTRANet được mang đến cho bạn bởi nhà cung cấp phần mềm biên dịch ngôn ngữ hàng đầu SYSTRAN. Nó cho phép bạn truy cập thông tin tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn trong thời gian thực.

 • Biên dịch đoạn văn bản ngắn với tối đa 1.000 từ.
 • Biên dịch các trang trên Web và biên dịch các trang web.
 • Tìm kiếm bản dịch từ và biểu thức trong từ điển chuyên ngành của Larousse và SYSTRAN.
 • Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn.
 • Biên dịch tài liệu Microsoft Office.

Tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí của bạn bây giờ để truy cập tất cả các tính năng hoặc bắt đầu sử dụng SYSTRANet bây giờ!

Why create a free SYSTRAN account?

Get more when you sign up for a SYSTRAN account!

Get a free SYSTRANet subscription and take advantage of exciting new features:

 • Display alternative meanings
 • Access translation meanings in the SYSTRAN and Larousse dictionaries
 • Translate up to 3,000 words
 • Translations delivered to your inbox
 • Translate files while preserving the original file layout
 • Translate and understand RSS feeds directly from your favorite reader
 • Create a personal dictionary to include your terminology and improve translation quality

Add value to your Desktop 7 Product

Receive a free one-year subscription to the new SYSTRANet online translation service when you register a SYSTRAN Desktop 7 Product (Home, Office, Business, or Premium) and translate online directly from your Desktop 7 applications with next-generation translation technology. These applications include SYSTRAN Interactive Translator, SYSTRAN Toolbars and SYSTRAN Translation Project Manager.

 • Translate online directly with your Desktop 7 Pproducts (Home, Office, Business, Premium)
 • Get regular product updates
 • Receive translation tips

SYSTRANet online translation service includes different service levels. Your service level is linked to the Desktop 7 product you purchased. We plan to introduce new exciting features for all service levels in the coming months.